ساخت وبلاگ حرفه ای خرید بک لینک
بستن تبلیغات [X]
پرولینها و گیاهان

کیتوسانها چیستند؟

شنبه 25 شهريور 1396
15:47
0: تعداد بازدید

کیتوسان:

کیتوسان یکی از پلی‌مرهای زیست تخریب‌پذیر و خواص ضد میکروبی مطلوب می‌باشد که تهیه فیلم و کامپوزیت آن بسیار آسان می‌باشد. در این تحقیق نانو ذرات نقره به روش شیمیایی در درون بستر بایوپلی‌مر کیتوسان زیست تخریب‌پذیر جهت کاهش میزان جذب رطوبت و افزایش خصلت ضد میکروبی آن به منظور استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی سنتز شد. نیترات نقره، سدیم برو هیدرید و کیتوسان به ‌ترتیب به‌عنوان پیش ماده نقره، عامل کاهنده شیمیایی و ماده زمینه پلی‌مری مورد استفاده قرار گرفته است. ساختار و مورفولوژی فیلم سنتز شده توسط پراش اشعه X-و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت ضد میکروبی فیلم نازک نانو ذرات نقره/کیتوسان به صورت تغییر قطر هاله عدم رشد باکتری در غلظت‌های مختلف نیترات نقره بررسی شد. نتایج به‌دست آمده از بررسی کریستالوگرافی XRD نشان داد که ماکزیمم پیک‌های نانو ذرات نقره مربوط به فازهای (111)، (200)، (311) و (222) درسطوح کریستالوگرافی بوده و وجه غالب کریستال‌های نقره مکعبی می‌باشد. تصاویر میکروسکوبی SEM نشان‌دهنده پراکندگی یکنواخت نانو ذرات در درون فیلم پلی‌مر می‌باشد. نتایج میکروبی به‌دست آمده نشان داد که نانو ذرات نقره در محلول کیتوسان فعالیت ضد باکتری بالایی در برابر باکتری‌های گرم منفی دارد. این اثر ضد باکتریایی نانو کامپوزیت سنتز شده در غلظت mol/L 15/0 از نیترات نقره از سایر غلظت‌ها بیش‌تر است. بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر میزان جذب رطوبت در فیلم مورد بررسی نشان داد که با افزایش میزان نیترات نقره از صفر تا mol/L 15/0، میزان WVP کاهش داشته و از 6/7% تا g/m.h.Pa 7/5% تغییر می‌نماید.


پرولینها وتاثیرات انها بر گیاهان کشاورزی

سه شنبه 21 شهريور 1396
14:02
2: تعداد بازدید

پرولین در تنش گیاهان:

در پژوهش حاضر تأثیر خاک غیر شور، با شوری کم، متوسط و زیاد (به ترتیب با هدایت الکتریکی خاک (EC) 1، 7، 10 و 18 دسی‌زیمنس بر متر) بر محتوای یونی و پرولین اندام‌های مختلف کلزا در دو رقم 7045.91‍PF و Hyola 401 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ارزش مقایسه این‌ تغییرات به عنوان معیاری در برآورد تحمل هر یک از این‌ دو رقم به شوری بررسی گردید. گیاهان دوره کامل رشد و نمو را در کشت‌های گلدانی طی کرده و در ماه پنجم پس از انتخاب تصادفی، مقدار پرولین در ریشه و اندام هوایی و محتوای یون‌ها در ریشه، ساقه، برگ روزت و برگ گل آذینی مورد سنجش قرار گرفتند. بنابر نتایج حاصل، با افزایش ریشه، شوری خاک، محتوای کلر، سدیم و پرولین در هر دو رقم افزایش می‌یابد. محتوای پتاسیم در هر دو رقم همراه با افزایش شوری، کاهش می‌یابد. محتوای کلسیم در ریشه کاهش و در اندام هوایی افزایش می‌یابد. محتوای منیزیم در ریشه ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد. به طورکلی در شوری کم و متوسط تفاوتی بین دو رقم از لحاظ تحمل به شوری دیده نشد و فقط در شوری زیاد تحمل رقم PF بیشتر از رقم Hyola است. در پژوهش حاضر تأثیر خاک غیر شور، با شوری کم، متوسط و زیاد (به ترتیب با هدایت الکتریکی خاک (EC) 1، 7، 10 و 18 دسی‌زیمنس بر متر) بر محتوای یونی و پرولین اندام‌های مختلف کلزا در دو رقم 7045.91‍PF و Hyola 401 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ارزش مقایسه این‌ تغییرات به عنوان معیاری در برآورد تحمل هر یک از این‌ دو رقم به شوری بررسی گردید. گیاهان دوره کامل رشد و نمو را در کشت‌های گلدانی طی کرده و در ماه پنجم پس از انتخاب تصادفی، مقدار پرولین در ریشه و اندام هوایی و محتوای یون‌ها در ریشه، ساقه، برگ روزت و برگ گل آذینی مورد سنجش قرار گرفتند. بنابر نتایج حاصل، با افزایش ریشه، شوری خاک، محتوای کلر، سدیم و پرولین در هر دو رقم افزایش می‌یابد. محتوای پتاسیم در هر دو رقم همراه با افزایش شوری، کاهش می‌یابد. محتوای کلسیم در ریشه کاهش و در اندام هوایی افزایش می‌یابد. محتوای منیزیم در ریشه ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد. به طورکلی در شوری کم و متوسط تفاوتی بین دو رقم از لحاظ تحمل به شوری دیده نشد و فقط در شوری زیاد تحمل رقم PF بیشتر از رقم Hyola است.


برچسب ها: پرولین ,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پرولینها و گیاهان است. | طراح قالب: آوازک